กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น


 

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นบางจาก

 

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม INDUSTRIAL LUBRICANTS

        -  น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม Lubricants for Industry

               - Hydraulic AW < Click                     - Hydraulic HVI < Click

               - Hydraulic AW ZF 10 < Click           - Hydraulite AW < Click

               - HDO AW < Click                            - Industrial Gear EP < Click

               - Industrial Gear OGL < Click           - Compasynthetic RT < Click

               - Air Compressor Oil < Click             - Turbine < Click

               - R&O < Click                                    - Sugar Mill Oil < Click

               - Slideway < Click

       น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมพิเศษ Lubricants for Special Industry

                - Heat Transfer Oil < Click                - Refrigeration Oil < Click

                - Transformer Oil II < Click               - Primex < Click

                - Primex E < Click                             - TDAE S1 < Click

                - White Oil < Click                            - Mold Oil < Click

        จาระบี Grease

                - Complex EP < Click                       - Lilac EP < Click

                - Chassis < Click                              - MG Grease < Click                       

                - Jasmine 2 < Click

         -  น้ำมันสำหรับงานโลหะ Metal Working Fluids

                - Neat Cut < Click                            - Cutting Fluid CB < Click

                - Synthetic Cut < Click                     - Rust Proof < Click

                - Stamping Oil 80 < Click                 - Grinding Fluid < Click

 

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ AUTOMOTIVE LUBRICANTS

       น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน Gasoline Engine

                - GE Platinum < Click                        - GE Gold < Click

                - GE Silver < Click                             - GE Syntech E20&E85 < Click

                - GE NGV < Click                              - GE Eco Syn < Click

                - GE Plus < Click                               - GE Speed X < Click

                - GE -4 < Click

        -  น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล Diesel Engine

                - D3 Gold < Click                                - D3 Long Life < Click

                - D3 Turbo Plus < Click                      - D3 Commonrail < Click

                - Diesel TD-1 < Click                          - D3 Max < Click

                - D3 Extra Plus < Click                       - D3 J < Click

                - Super HDX < Click  

        -  น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ Motorcycle

               - Super 4T Scooter < Click                  - Super 4T Plus Gear < Click

               - Super 4T Power < Click                    - Super 2T < Click

               - Motorcycle Gear Oil < Click

        -  น้ำมันหล่อลื่นระบบส่งกำลัง Transmission System

                - Super Gear GL-5 < Click                  - Super Gear GL-4 < Click

                - Super Gear GL-1 < Click                  - Synthetic CVT < Click

                - ATF 1A < Click                                  - Dexron III < Click

                - Dexron IID < Click                             - Transmission Fluid < Click

                - Torque Fluid < Click                          - Super Trac 7884 < Click

                - Hydraulic 10W < Click

        -  น้ำมันหล่อลื่นเรือเดินสมุทร เรือประมง เรือเร็ว Lubricants for Marine

                - Nava D9 < Click                               - Nava D7 < Click

                - Nava D5 < Click                               - Marina SAE 30 < Click

                - Marina SAE 40 < Click                     - Marina SAE 50 < Click

                - Outboard < Click

        -  ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์อื่นๆ Automotive Fluids

                - Diesel Fuel Conditioner < Click       - Brake 500 < Click

                - Brake DOT 3 < Click                       - Coolant < Click

                - Green Flush < Click

 

สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยาง สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมสี สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมปาล์ม
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นบางจาก สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและสิ้นเปลือง สินค้ากลุ่มเคมีบำบัดน้ำเสีย