ถุงมือผ้าทอ 700 กรัม

ถุงมือผ้าทอ ผลิตจากผ้าฝ้ายผ่านกระบวนการทอเป็นถุงมือ แบ่งการใช้ถามลักษณะความหนาบางของถุงมือ สามารถเลือกใช้ ตามลักษณะงานดังนี้ ชนิด 400 กรัมและ  500 กรัม ใช้สวมป้องกันการบาดเจ็บของมือ ไม่เหมาะสำหรับชินงานที่เกี่ยวข้องกับของมีคม สารเคมี ชิ้นงานที่มีความร้อนสูงและเย็นจัด ถุงมือหนาชนิด 600 กรัม และ 700 กรัม เหมาะสำหรับหยิบจับงานทั่วไป เช่นงานก่อสร้างทั่วไป หรือใช้สวมป้องกันการบาดเจ็บของมือ จับของที่มีคม ชิ้นงานที่มีความร้อน และเย็นจัดดีขึ้น แต่ยังคงไม่เหมาะกับชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี หรืองานที่ไม่ต้องการให้มีฝุ่นปนเปื้อนในกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ถุงมือผ้าทอ 700 กรัม