กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น


 

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นบางจาก

 

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม INDUSTRIAL LUBRICANTS

        -  น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม Lubricants for Industry

               - Hydraulic AW                     - Hydraulic HVI

               - Hydraulic AW ZF 10           - Hydraulite AW

               - HDO AW                            - Industrial Gear EP

               - Industrial Gear OGL          - Compasynthetic RT

               - Air Compressor Oil            - Tubine

               - R&O                                   - Suger Mill Oil

               - Slidway

       น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมพิเศษ Lubricants for Special Industry

                - Heat Transfer Oil                - Refrigeration Oil

                - Transformer Oil II               - Primex

                - Primex E                            - TDAE S1

                - White Oil                            - Mold Oil

        จาระบี Grease

                - Complex EP                       - Lilac EP

                - Chassis                              - MG Grease                       

                - Jasmine 2

         -  น้ำมันสำหรับงานโลหะ Metal Working Fluids

                - Neat Cut                            - Cutting Fluid CB

                - Synthetic Cut                     - Rust Proof

                - Stamping Oil 80                 - Grinding Fluid

 

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ AUTOMOTIVE LUBRICANTS

       น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน Gasoline Engine

                - GE Platinum                        - GE Gold

                - GE Silver                             - GE Syntech E20&E85

                - GE NGV                              - GE Eco Syn

                - GE Plus                               - GE Speed X

                - GE -4

        -  น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล Diesel Engine

                - D3 Gold                                - D3 Long Life

                - D3 Turbo Plus                      - D3 Commonrail

                - Diesel TD-1                          - D3 Max

                - D3 Extra Plus                       - D3 J

                - Super HDX  

        -  น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ Motorcycle

               - Super 4T Scooter                  - Super 4T Plus Gear

               - Super 4T Power                    - Super 2T

               - Motorcycle Gear Oil

        -  น้ำมันหล่อลื่นระบบส่งกำลัง Transmission System

                - Super Gear GL-5                  - Super Gear GL-4

                - Super Gear GL-1                  - Synthetic CVT

                - ATF 1A                                  - Dexron III

                - Dexron IID                             - Transmission Fluid

                - Torque Fluid                          - Super Trac 7884

                - Hydraulic 10W

        -  น้ำมันหล่อลื่นเรือเดินสมุทร เรือประมง เรือเร็ว Lubricants for Marine

                - Nava D9                              - Nava D7

                - Nava D5                              - Marina SAE 30

                - Marina SAE 40                    - Marina SAE 50

                - Outboard

        -  ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์อื่นๆ Automotive Fluids

                - Diesel Fuel Conditioner       - Brake 500

                - Brake DOT 3                       - Coolant

                - Green Flush