สารทำให้ยางนิ่ม และช่วยในกระบวนการผลิต (Platicizers and Processingaids)